מיחזור פסולת אלקטרונית

שידור ישיר מתוך ועדת הכלכלה

 

פרוטוקול מס' 191 - מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ג' באדר א' התשע"ד (03 בפברואר 2014), שעה 08:30

[דקה 43:20] מכתב השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ ליו"ר הועדה אבישי ברוורמן

 

VKALKALA

 

 

 

 

 

 

 

אתי בנדלר:

 מכתב מה-26 בינואר שקובע לאמור, אני קוראת אותו: "לכבוד חבר הכנסת אבישי ברוורמן, יושב-ראש ועדת הכלכלה, הכנסת. שלום רב, הנדון: החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012 – הבהרה. בהמשך לדיון ועדת הכלכלה בתקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"ג-2013, מיום 23 בדצמבר 2013" – אלה התקנות שהוועדה דנה בהן עכשיו – "הריני להודיע כלהלן: אנו רואים את סוגיית העיצומים הכספיים לפי פרק ט' לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 (להלן – החוק) כמכלול, נוכח ההיסטוריה החקיקתית ודרישות הוועדה. לפיכך, הריני להבהיר כי לא יוטלו עיצומים כספיים לפי פרק ט' לחוק, עד לקביעתן של הוראות לעניין אופן הפרסום של עיצום כספי לפי סעיף 56(ו) לחוק."

http://212.235.5.241/committeeArchive/kalkala/kalkala_20142383115.asf